OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Videostream a Videoreportáže ČTK

1. Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel - Poskytovatelem je Česká tisková kancelář se sídlem Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44, IČ: 47115068, DIČ CZ47115068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7583. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k videostreamům a videoreportážím ČTK a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

 2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala Poskytovateli Objednávku a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Videostreamu nebo videoreportáže způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách.

 3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Videostreamu nebo Videoreportáže provedená prostřednictvím webových stránek Poskytovatele (https://video.ctk.cz). Její odeslání Poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí Licence Nabyvateli.

 4. Videostream – Videostreamem se rozumí živé vysílání obrazu a zvuku prostřednictvím datového proudu a sítě internet zajišťované ze strany Poskytovatele libovolnou jím zvolenou technologií.  Nabyvatel užije Videostream zařazením příslušného kódu dodaného Poskytovatelem.

 5. Záznam videostreamu – Záznamem videostreamu se rozumí zprostředkování Videostreamu prostřednictvím identického kódu poskytnutého Poskytovatelem poté, co byl ukončen Videostream.

 6. Klip videostreamu – Klipem videostreamu se rozumí libovolná část nebo části Videostreamu, který si pořídil Nabyvatel vlastními zařízeními. Klip musí být kratší než Videostream.  

 7. Videoreportáž – Videoreportáží se rozumí digitální soubor s editovaným (redakčně upraveným, sestříhaným) video záznamem určité události či její části nebo následku, jevu, výroku apod.

 8. Užití:

  1. Nabyvatel užije Videostream nebo Záznam videostreamu stažením příslušného kódu z databáze Poskytovatele přístupné na webové stránce https://video.ctk.cz

  2. Kód ani jeho části nesmí být uživatelem užívány k jinému účelu.

  3. Videoreportáž užije Nabyvatel stažením příslušného digitálního souboru z databáze Poskytovatele přístupné na webové stránce https://video.ctk.cz.

 9. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít Videostream, Záznam videostreamu, Klipu videostreamu či Videoreportáž způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Nabyvatel se odesláním Objednávky zavazuje dodržet způsob užití stanovený v těchto Obchodních podmínkách. Licenční oprávnění pro zákazníky s předplatným jsou uvedeny v jejich smlouvách s Poskytovatelem.

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Videostreamu, Záznamu videostreamu a Videoreportáží.

3. Licence

Poskytovatel uděluje Nabyvateli souhlas s užitím Videostreamu, Záznamu videostreamu a Videoreportáže, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):

 1. Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.

 2. Způsob užití:

  1. Sdělováním veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání Nabyvatele;

  2. Sdělováním veřejnosti prostřednictvím sítě internet nebo obdobné veřejné sítě na webové doméně druhého řádu;

  3. Sdělováním zaměstnancům Nabyvatele prostřednictvím interní podnikové sítě definované v Objednávce;

  4. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Videostream, Záznam videostreamu nebo Videoreportáže pouze jedním z výše uvedených způsobů, a to tím způsobem, který v Objednávce uvedl (vybral).

  5. Pokud si Nabyvatel pořídí Klip videostreamu, musí respektovat podmínky zpravodajské licence popsané v bodu 5 těchto Obchodních podmínek a za této podmínky jej může užít libovolně s tím, že vždy uvede ČTK jako původní zdroj.

  6. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, bude jakékoliv jiné Užití než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat porušení Obchodních podmínek. Zejména není Nabyvatel oprávněn šířit obsah získaný dle těchto Obchodních podmínek jinak než v souladu s poskytnutou Licencí, nebo poskytovat třetí straně souhlas s takovým šířením, ať už zdarma nebo za úplatu.

 3. Územní rozsah Licence: neomezený v případě užití na internetu, v ostatních případech je omezen na území České republiky a Slovenska.

 4. Časový rozsah Licence:

  případě Způsobu užití definovaném v bodu 2. 2. je obsahem Licence využití kdekoli a kdykoli v definované doméně druhého řádu s tím, že ČTK negarantuje dobu dostupnosti Záznamu videostreamu.

 5. Zpravodajská Licence: Součástí udělené Licence není oprávnění Nabyvatele užít Videostream, Záznam videostreamu, Klip videostreamu ani Videoreportáž zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby (§ 85 občanského zákoníku), a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§82 odst. 2 občanského zákoníku), jedná-li se o užití takového zobrazení nad rámec zákonné licence uvedené v § 89 a 90 občanského zákoníku, tj. nad rámec tzv. zpravodajské licence. Nabyvatel bere na vědomí, že Videoreportáže datované před 1. dubnem 2009 nemusí splňovat podmínky ochrany osobních údajů účinné od přijetí zákona 52/2009 Sb., týkající se zákazu zveřejnění informací o trestním řízení (§ 8b trestního řádu). ČTK nezodpovídá za újmu nebo škodu, která by vznikla jejich neoprávněným užitím. Nabyvatel bere na vědomí povinnost dodržovat při užití Videoreportáže zobrazující fyzickou osobu Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), případně další obecně závazné předpisy.


4. Další práva a povinnosti Nabyvatele

 1. Nepřípustnost archivace - Nabyvatel není oprávněn – s výjimkou Klipů videostreamu ukládat (archivovat) Videostream, Záznam videostreamu nebo Videoreportáž do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové.

 2. Zákaz udělení podlicence – Videoreportáže, Videostreamy, Záznamy videostreamů, Klipy videostreamů ani příslušné kódy k nim nesmějí být Nabyvatelem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány, půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.

 3. Kredit - Nabyvatel je vždy povinen při užití každého Videostreamu, Záznamu videostreamu, Klipu videostreamu a videoreportáže uvádět zkratku "ČTK".


5. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každý Videostream a za Videoreportáž. Cena za Videostream zahrnuje cenu za Záznam videostreamu a za právo pořídit Klipy videostreamu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

6. Objednávka a dodání

 1. Objednání - Nabyvatel vybírá Videostream a Videoreportáž z databáze Poskytovatele na https://video.ctk.cz. Po registraci, jejíž podmínkou je souhlas s těmito Obchodními podmínkami, a po ukončení výběru Nabyvatel Objednávku odešle.

 2. Způsob platby - V dalším kroku Nabyvatel zvolí způsob platby za Objednávku. Platbu je možno provést:

  1. bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci Poskytovatele

  2. převodem na účet č. 350814004/2700

  3. v případě zahraničí včetně Slovenska je nutné použít účet č. 2502320118, kód banky: 2600, SWIFT: CITICZPX, IBAN: CZ98 2600 0000 0025 0232 0118. Zvolením způsobu platby je Objednávka ukončena a odeslána Poskytovateli.

 3. Potvrzení Objednávky - Nabyvatel obratem obdrží do emailové schránky, kterou uvedl při registraci do databáze Poskytovatele:

  1. potvrzení o doručení Objednávky Poskytovateli

  2. pro forma fakturu

  3. tyto Obchodní podmínky.

 4. Uvolnění Videostreamu:

  1. Jakmile Poskytovatel obdrží ověření platební karty Nabyvatele, uvolní Nabyvateli kód Videostreamu, resp. Videoreportáž ke stažení, a to nejpozději do 24 hodin od ověření;

  2. Pokud je cena hrazena bezhotovostně převodem z účtu Nabyvatele, uvolní Poskytovatel Nabyvateli Videostream ke stažení, jakmile bude celá částka připsána na jeho účet.

7. Sankce

 1. Překročení Licence a porušení sjednaného Způsobu užití - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

8. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.

9. Kontaktní údaje Poskytovatele

 1. E-mail: fotobanka@ctk.cz

 2. Tel.: +420 222 098 406.....

 3. Adresa: Česká tisková kancelář, Fotobanka ČTK, Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. května 2018.