OBCHODNÍ PODMÍNKY pro Infografiku a Datové vizualizace ČTK

1. Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel - Poskytovatelem je Česká tisková kancelář se sídlem Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44, IČ: 47115068, DIČ CZ47115068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7583. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Infografice a Datovým vizualizacím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

 2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala Poskytovateli Objednávku a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Infografiky a/nebo Datových vizualizací způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách.

 3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Infografiky a/nebo Datových vizualizací umístěných na webových stránkách Poskytovatele (https://grafika.ctk.cz). Její odeslání Poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí Licence Nabyvateli.

 4. Interaktivní prvky - Interaktivní prvky jsou části, které umožňují libovolnému uživateli měnit nastavení Datové vizualizace, zejména měnit typ nebo rozsah zobrazovaných údajů. 

 5. Infografika - Infografikou se rozumí digitální soubor bez Interaktivních prvků umístěný v databázi Poskytovatele přístupné na https://grafika.ctk.cz.  

 6. Datová vizualizace - Datová vizualizace je digitální soubor s kódem zobrazujícím data obsažená v databázi Poskytovatele nebo databázi vytvořené poskytovatelem a případné Interaktivní prvky. Součástí Datové vizualizace je i soubor obsahující její statický náhled. Datová vizualizace je umístěna v databázi Poskytovatele přístupné na https://grafika.ctk.cz.  

 7. Užití:

  1. Nabyvatel užije Infografiku nebo Datovou vizualizaci stažením příslušného souboru z databáze Poskytovatele na webové stránce https://grafika.ctk.cz.

  2. Do webové stránky, pro niž získal Licenci k Užití, vkládá Nabyvatel Datovou vizualizaci pomocí kódu, který je součástí Datové vizualizace. Kód ani jeho části nesmí být uživatelem užívány k jinému účelu.

  3. Infografiku a statický náhled Datové vizualizace může Nabyvatel zpřístupnit jakoukoli formou v tiskové, digitální, fotografické podobě.

  4. Užitím Infografiky nebo Datové vizualizace se rozumí také jakákoliv forma zpřístupnění Infografiky nebo Datové vizualizace, celé či její části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, vystavování i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí.

 8. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít Infografiku nebo Datovou vizualizaci způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny Infografiky nebo Datové vizualizace na účet Poskytovatele při její bezhotovostní platbě. Platba v hotovosti není možná. Nabyvatel se odesláním Objednávky zavazuje dodržet způsob užití Infografiky nebo Datové vizualizace stanovený v těchto Obchodních podmínkách. Licenční oprávnění pro zákazníky s předplatným jsou uvedeny v jejich smlouvách s Poskytovatelem.

2. Předmět Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Infografiky nebo Datové vizualizace Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Licence

Poskytovatel uděluje Nabyvateli souhlas s užitím Infografiky nebo Datové vizualizace, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):

 1. Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.

 2. Způsob užití:

  1. Ve formě tiskové rozmnoženiny do nákladu 5000 výtisků;

  2. Sdělováním veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání Nabyvatele;

  3. Sdělováním veřejnosti prostřednictvím sítě internet nebo obdobné veřejné sítě na webové doméně druhého řádu;

  4. Sdělováním zaměstnancům Nabyvatele prostřednictvím interní podnikové sítě definované v Objednávce;

  5. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Infografiku nebo Datovou vizualizaci pouze jedním z výše uvedených způsobů, a to tím způsobem, který v Objednávce uvedl (vybral).

  6. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, bude jakékoliv jiné Užití než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat porušení Obchodních podmínek. Zejména není Nabyvatel oprávněn šířit obsah získaný dle těchto Obchodních podmínek jinak než v souladu s poskytnutou Licencí, nebo poskytovat třetí straně souhlas s takovým šířením, ať už zdarma nebo za úplatu.

 3. Územní rozsah Licence: neomezený v případě užití na internetu, v ostatních případech je omezen na území České republiky a Slovenska.

 4. Časový rozsah Licence:

  1. V případě Způsobu užití definovaném v bodu 2. a. a 2. b. je obsahem Licence využití v jednom vydání nebo jednom pořadu, a to včetně archivních kopií pořadu;

  2. V případě Způsobu užití definovaném v bodu 2. c. a 2. d. je obsahem Licence využití kdekoli a kdykoli v definované doméně druhého řádu s tím, že ČTK negarantuje dostupnost i dat v Datové vizualizaci.

 5. Zpravodajská Licence: Součástí udělené Licence není oprávnění Nabyvatele užít Infografiku nebo Datovou vizualizaci zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby (§ 85 občanského zákoníku), a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§82 odst. 2 občanského zákoníku), jedná-li se o užití takového zobrazení nad rámec zákonné licence uvedené v § 89 a 90 občanského zákoníku, tj. nad rámec tzv. zpravodajské licence. ČTK upozorňuje klienty, že zobrazení datované před 1. dubnem 2009 nemusí splňovat podmínky ochrany osobních údajů účinné od přijetí zákona 52/2009 Sb., týkající se zákazu zveřejnění informací o trestním řízení (§ 8b trestního řádu). ČTK nezodpovídá za újmu nebo škodu, která by vznikla jejich neoprávněným užitím. Nabyvatel bere na vědomí povinnost dodržovat při užití Infografiky nebo Datové vizualitzace zobrazujících fyzickou osobu Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), případně další obecně závazné předpisy.


4. Další práva a povinnosti Nabyvatele

 1. Úpravy Infografiky nebo Datové vizualizace - Infografika nebo Datová vizualizace nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jakékoli prvky.

 2. Nepřípustnost archivace Infografiky nebo Datové vizualizace - Nabyvatel není oprávněn - s výjimkou domén uvedených v Objednávce - ukládat (archivovat) Infografiku nebo Datovou vizualizaci do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové.

 3. Zákaz udělení podlicence - Infografiky nebo Datové vizualizace nesmějí být Nabyvatelem bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány, půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.

 4. Kredit - Nabyvatel je vždy povinen při užití každé Infografiky nebo Datové vizualizace uvádět "ČTK" a zdroje dat, jsou-li u Infografiky nebo Datové vizualizace uvedeny.

5. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou Infografiku nebo Datovou vizalizaci zvlášť, a to v závislosti na typu formátu, v němž může být Nabyvatelem užita. V databázi Poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých formátů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

6. Objednávka a dodání Infografiky a/nebo Datových vizualizací

 1. Objednání - Nabyvatel vybírá Infografiky nebo Datové vizualizace z databáze Poskytovatele na https://grafika.ctk.cz. Po registraci, jejíž podmínkou je souhlas s těmito Obchodními podmínkami, je Nabyvateli umožněno ukládat vybrané Infografiky nebo Datové vizualizace do "nákupního košíku". Po ukončení výběru má Nabyvatel možnost zkontrolovat obsah svého "nákupního košíku", cenu a vybraný formát Infografiky a/nebo Datových vizualizací; v případě potřeby může Nabyvatel z "nákupního košíku" některé položky odebrat. Pokud již Nabyvatel nechce na obsahu svého „nákupního košíku“ nic měnit, Objednávku odešle.

 2. Způsob platby - V dalším kroku Nabyvatel zvolí způsob platby za Objednávku. Platbu je možno provést:

  1. bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci Poskytovatele;

  2. převodem na účet č. 350814004/2700

  3. V případě zahraničí včetně Slovenska je nutné použít účet č. 2502320118, kód banky: 2600, SWIFT: CITICZPX, IBAN: CZ98 2600 0000 0025 0232 0118. Zvolením způsobu platby je Objednávka ukončena a odeslána Poskytovateli.

 3. Potvrzení Objednávky - Nabyvatel obratem obdrží do emailové schránky, kterou uvedl při registraci do databáze Poskytovatele:

  1. potvrzení o doručení Objednávky Poskytovateli

  2. pro forma fakturu

  3. tyto Obchodní podmínky.

 4. Uvolnění Infografiky nebo Datové vizualizace:

  1. Jakmile Poskytovatel obdrží ověření platební karty Nabyvatele, uvolní Nabyvateli Infografiku nebo Datovou vizualizaci ke stažení, a to nejpozději do 24 hodin od ověření;

  2. Pokud je Cena Infografiky nebo Datové vizualizace hrazena bezhotovostně převodem z účtu Nabyvatele, uvolní Poskytovatel Nabyvateli Infografiku nebo Datovou vizualizaci ke stažení, jakmile bude celá částka připsána na jeho účet.

7. Sankce

 1. Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

8. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.

9. Kontaktní údaje Poskytovatele

 1. E-mail: fotobanka@ctk.cz

 2. Tel.: +420 222 098 406

 3. Adresa: Česká tisková kancelář, Fotobanka ČTK, Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. května 2018.