OBCHODNÍ PODMÍNKY pro fotografie

1. Vymezení pojmů

 1. Poskytovatel - Poskytovatelem je Česká tisková kancelář se sídlem Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44, IČ: 47115068, DIČ CZ47115068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7583. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.

 2. Nabyvatel - Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala Poskytovateli Objednávku a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách.

 3. Objednávka - Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Fotografií umístěná na webových stránkách Poskytovatele (http://multimedia.ctk.czhttp://fotobanka.ctk.cz), jejíž odeslání Poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí Licence.

 4. Fotografie - Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi Poskytovatele přístupné na http://multimedia.ctk.czhttp://fotobanka.ctk.cz, kterou Nabyvatel uvedl v Objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v Objednávce, k jehož dodržení se odesláním Objednávky Nabyvatel zavazuje, má Nabyvatel zájem.

 5. Užití - Užitím Fotografie se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění Fotografie celé či její části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, pronájem, půjčování, vystavování a i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí.

 6. Licence - Licencí se rozumí oprávnění užít Fotografii (e) způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Obchodními podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání Ceny Fotografie na účet Poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním Ceny Fotografie Poskytovateli při platbě v hotovosti.

2. Předmět obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

3. Licence

Poskytovatel uděluje Nabyvateli souhlas s užitím Fotografií, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):

 1. Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.

 2. Způsob užití: v podobě tiskové rozmnoženiny do nákladu 5000 výtisků, ▪ elektronické rozmnoženiny, ▪ rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči nebo ▪ ve formě sdělování veřejnosti prostřednictvím televizního vysílání či prostřednictvím sítě Internet nebo obdobné sítě. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Fotografie pouze jedním z výše uvedených způsobů, a to způsobem, který v Objednávce uvedl (vybral).

 3. Územní rozsah Licence: neomezený v případě užití na Internetu, jinak je omezen na území České republiky a Slovenska.

 4. Časový rozsah Licence: jednorázové užití.

 5. Zpravodajská Licence: Součástí udělené Licence není oprávnění Nabyvatele užít Fotografie zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby (§ 85 občanského zákoníku), a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§82 odst. 2 občanského zákoníku), jedná-li se o užití takové Fotografie nad rámec zákonné licence uvedené v § 89 a 90 občanského zákoníku, tj. nad rámec tzv. zpravodajské licence. Fotobanka ČTK upozorňuje klienty, že fotografie datované před 1. dubnem 2009 nemusí splňovat podmínky ochrany osobních údajů účinné od přijetí zákona 52/2009 Sb., týkající se zákazu zveřejnění informací o trestním řízení (§ 8b trestního řádu). ČTK nezodpovídá za újmu nebo škodu, která by vznikla jejich neoprávněným užitím. Nabyvatel bere na vědomí povinnost dodržovat při užití fotografií zobrazujících fyzickou osobu Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR), případně další obecně závazné předpisy.

4. Další práva a povinnosti Nabyvatele

 1. Úpravy Fotografie - Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty.

 2. Nepřípustnost archivace Fotografie - Nabyvatel není oprávněn ukládat (archivovat) Fotografie do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové. Pokud je to pro sjednaný druh užití obvyklé a nutné, je Nabyvatel oprávněn Fotografie odpovídajícím způsobem archivovat, ale jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu sjednaného způsobu užití.

 3. Užití Fotografií - Nabyvatel je oprávněn a povinen užít Fotografie pouze v souladu s udělenou Licencí, tj. způsobem a v rozsahu stanoveném v čl. 3 a 4 těchto Obchodních podmínek. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek, je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, však bude jakékoliv jiné užití Fotografií než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat jejich porušení a bude mít odpovídající právní následky. Překročit náklad, sjednanou dobu archivace, sjednanou velikost a umístění Fotografie v titulu je Nabyvatel oprávněn pouze v případě, že se na tom s Poskytovatelem předem písemně dohodl.

 4. Zákaz udělení podlicence - Fotografie nesmí být Nabyvatelem bez souhlasu Poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány (distribuovány), půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.

 5. Kredit - Nabyvatel je vždy povinen při užití každé Fotografie uvádět tzv. kredit, tj. zkratku "ČTK" a jméno autora a/nebo zdroje, jsou-li u Fotografie uvedeny (např. ve tvaru: ČTK/jméno autora nebo ČTK/AP a obdobně v případě partnerských agentur Poskytovatele). V případě tištěných knižních publikací je Nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © ČTK (foto), 2013 nebo © ČTK/AP, DPA (photo), 2013 apod. v případě partnerských agentur Poskytovatele, nebo přehled užitých fotografií Poskytovatele včetně kreditu a strany jejich umístění.

5. Cena a platební podmínky

Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být Nabyvatelem užita. V databázi Poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých Fotografií a jejich formátů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

6. Objednávka a dodání Fotografií

 1. Objednávka - Nabyvatel vybírá Fotografie z databáze Poskytovatele na http://multimedia.ctk.czhttp://fotobanka.ctk.cz. Po registraci, jejíž podmínkou je seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, je Nabyvateli umožněno ukládat vybrané Fotografie do "nákupního košíku". Po ukončení výběru má Nabyvatel možnost zkontrolovat obsah svého "nákupního košíku", cenu a vybraný formát jednotlivých Fotografií (Objednávka); v případě potřeby může Nabyvatel z "nákupního košíku" některé položky odebrat. Pokud již Nabyvatel nechce na obsahu svého „nákupního košíku“ nic měnit, Objednávku odešle.

 2. Způsob platby - V dalším kroku Nabyvatel zvolí způsob platby celkové Ceny Fotografií. Platbu je možno provést bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci Poskytovatele, převodem na účet č. 350814004/2700 (V případě Slovenska a zahraničí je nutné použít účet č. 2502320118, kód banky: 2600, SWIFT: CITICZPX, IBAN: CZ98 2600 0000 0025 0232 0118). Zvolením způsobu platby Ceny Fotografií je Objednávka ukončena a odeslána Poskytovateli.

 3. Potvrzení Objednávky - Nabyvatel obratem obdrží do své emailové schránky, kterou uvedl při registraci do databáze Poskytovatele, potvrzení o doručení Objednávky Poskytovateli - pro forma fakturu a tyto Obchodní podmínky.

 4. Uvolnění Fotografií - Jakmile Poskytovatel obdrží ověření platební karty Nabyvatele při platbě kartou, uvolní Nabyvateli Fotografii ke stažení, a to nejpozději do 24 hodin od ověření. Pokud je Cena Fotografií placena bezhotovostně převodem z účtu Nabyvatele, uvolní Poskytovatel Nabyvateli Fotografie ke stažení, jakmile bude celá částka odpovídající Ceně Fotografií připsána na jeho účet. Objednal-li si Nabyvatel Fotografie na dobírku, odešle mu je Poskytovatel na CD do tří pracovních dnů na adresu, kterou Nabyvatel uvedl v Objednávce. V případě osobního odběru Fotografií, si Nabyvatel může vyzvednout objednané Fotografie na CD na adrese Poskytovatele po předchozí telefonické dohodě.

7.Sankce

 1. Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií - Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 písm. a) až d) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

 2. Porušení dalších povinností Nabyvatele - Poruší-li Nabyvatel povinnost uvedenou v čl. 4 písm. e) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

8. Volba práva

Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.

9. Kontaktní údaje Poskytovatele

 1. E-mail: photosales@ctk.cz

 2. Tel.: +420 222 098 159, +420 222 098 406, +420 222 098 207

 3. Adresa: Česká tisková kancelář, Fotobanka ČTK | Multimédia, Opletalova 5/7, Praha 1, PSČ: 111 44

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. května 2018.